Avís legal i Política de Privacitat

 

Objecte Social

TRANSITOS Y ADUANAS EL SEGRE, S.A. (d’ara endavant, TASSA), té per activitat les accions logístiques i duaneres dirigides a la importació i exportació de mercaderies.

Identificació

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del web: www.tassa.es.

Denominació Social: TRANSITOS Y ADUANAS EL SEGRE, S.A.

Domicili: C/ de les Corts Catalanes núm. 1. Oficina 6, Lleida (25008)

Telèfon: 973 23 18 90, Adreça electrònica: info@tassa.es

CIF: A25210345

Inscripció registral: Registre mercantil de Lleida 15 de Juny de 1989, tom 342, foli 97, secció 4ª, fulla 4000, inscripció 1ª.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquest web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a TASSA i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de TASSA.

L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió dels drets esmentats per part de TASSA, a menys que s’estableixi expressament de manera contrària.

L’usuari s’obliga a fer servir els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i restants dades identificatives dels drets de TASSA o dels seus titulars incorporades als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que es poguessin incloure en els continguts. A més, l’usuari s’abstindrà de fer servir els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc web per trametre publicitat, comunicacions amb finalitats comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

El lloc web correspon a un domini registrat per TASSA i que no es pot fer servir, a menys que es disposi de l’autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de TASSA de cap manera que pugui causar confusió entre els seus clients o el descrèdit de TASSA.

En aquest sentit, aquelles persones o empreses que desitgin establir un “link” o hiperenllaç entre la seva pàgina web i aquest lloc web, hauran d’obtenir l’autorització expressa i per escrit de TASSA, sense que això impliqui una relació entre TASSA i el titular de la pàgina en la qual s’estableixi el “link”, ni l’aprovació o acceptació per part de TASSA dels seus continguts o serveis.

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment de TASSA, qualsevol manipulació o alteració d’aquest lloc web. En conseqüència, TASSA no assumirà cap responsabilitat derivada, o que es pogués derivar, d’aquesta alteració o manipulació per part de tercers.

Condicions d’ús del lloc web

L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que en regulen l’accés i la utilització amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

TASSA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es poguessin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquest web com l’ús que es pugui fer de la informació que conté, és de responsabilitat exclusiva de qui el realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar cap altra acció que pugui ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

TASSA es reserva el dret a modificar els continguts de l’oferta comercial dels productes i serveis quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

TASSA no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, tot i que dedicarà els seus majors esforços a evitar-los.

Limitació de la responsabilitat

TASSA s’eximeix de qualsevol responsabilitat respecte de qualsevol decisió adoptada per l’usuari com a conseqüència de la informació continguda en aquest lloc web.

A més, TASSA rebutja qualsevol responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada o no publicada de forma autoritzada per ella amb el seu nom, així com la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, i es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir-hi l’accés, de manera temporal o definitiva.

TASSA s’eximeix, a més, de qualsevol responsabilitat respecte de la informació i els restants continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des d’aquest lloc web a través d’enllaços, hipervincles o links.

TASSA no assumirà cap responsabilitat derivada de la publicació en aquest lloc web d’articles o notes confeccionades per tercers, inclosa qualsevol reclamació per drets d’autor i no serà responsabilitat de TASSA verificar l’autoria dels textos de tercers publicats al lloc web.

Tot i que pren totes les precaucions necessàries per proporcionar-vos al nostre lloc web informacions actuals i exactes, TASSA no pot garantir el rigor ni l’actualitat de tota la informació facilitada, ni la inexistència d’errors o omissions. Per tant, l’usuari haurà de ser conscient que la informació a la qual té accés se subministra en les condicions detallades en aquest avís legal, sense cap garantia que sigui exacta ni actualitzada.

De la mateixa manera, TASSA no pot garantir la continuïtat del funcionament del lloc web, ni que es trobi en tot moment operatiu i disponible. A més, TASSA no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos els danys a sistemes informàtics i la introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest lloc web.

Obligació dels usuaris

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que TASSA pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquest Avís Legal.

Respecte de la navegació, l’usuari es compromet a observar diligentment i fidel les recomanacions que al seu moment estableixi TASSA relatives a l’ús del lloc web i que es publicaran en el mateix lloc web.

Durada i modificació

TASSA tindrà dret a modificar els termes i les condicions aquí estipulades de forma unilateral, totalment o parcialment.

La vigència temporal d’aquest avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què sigui modificat de forma total o parcial per TASSA.

TASSA podrà donar per finalitzada, suspendre o interrompre unilateralment, l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat que l’usuari pugui sol·licitar cap indemnització.

Enllaços a altres webs

Els enllaços (links) que podeu trobar en aquest web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no les opera ni les controla TASSA i, per tant, TASSA no es pot fer responsable dels continguts d’aquests llocs web, ni estan coberts per aquest Avís Legal. Si accediu a aquestes pàgines web haureu de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Cookies

Aquest web fa servir exclusivament “cookies” d’ús intern imprescindibles per a la prestació dels serveis sol·licitats pels usuaris i necessàries per a la navegació.

Les “cookies” que pot fer servir aquest lloc web són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen a l’ordinador amb l’única finalitat de gestionar l’autenticació dels usuaris, la prestació dels serveis sol·licitats i efectuar la transmissió de comunicacions per la Xarxa, d’acord amb el que estableix l’article 22 de la Llei 34/2012 de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI).

L’usuari té la possibilitat d’impedir la instal·lació de “cookies” al seu disc dur, configurar el seu navegador perquè l’informin abans que les “cookies” s’emmagatzemen al seu ordinador o per eliminar les que s’hagin instal·lat. L’usuari pot configurar el seu navegador per especificar les “cookies” que es poden acceptar i les que no, pot també acceptar “cookies” de sessió, de manera que s’eliminin quan es tanqui el navegador i pot, en qualsevol moment, veure i esborrar les “cookies” individualment.

No obstant això, us advertim que el fet de no acceptar les “cookies” del nostre lloc web podrà suposar la impossibilitat o una important limitació perquè us puguem prestar els nostres serveis.

Si us plau, consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador si voleu ampliar la informació sobre la gestió de les “cookies”.

Política de privacitat

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL  CONSELL del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, l’informem que les dades personals que faciliteu les tractarà TASSA, amb la finalitat de dur a terme la prestació de serveis oferts, enviar-vos informació, així com l’oferta de productes i serveis personalitzats, millorar la relació comercial i gestionar les peticions realitzades pels nostres clients.

Mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació tramesa a TASSA, l’interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals, per rebre comunicacions comercials sobre els productes i serveis de TASSA.

En cap cas, TASSA no farà servir les dades personals dels interessats amb finalitats diferents a les anteriorment esmentades, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació de conformitat amb els requeriments que estableix l’esmentat Reglament.

Per mantenir-vos informats sobre novetats, promocions o nous productes, les vostres dades personals es conservaran als nostres registres durant un període de tres anys. No obstant això, en qualsevol moment, podreu sol·licitar l’accés a les vostres dades personals, i la seva rectificació o supressió. A més, podreu limitar el seu tractament, o directament oposar-vos al tractament, o exercir el dret a la seva portabilitat.

Podeu exercir els vostres drets mitjançant un escrit, acompanyat de còpia de document oficial que us identifiqui a TRANSITOS Y ADUANAS EL SEGRE, S.A. (TASSA), domiciliada a C/ de les Corts Catalanes núm. 1. Oficina 6, Lleida (25008) o per correu electrònic dirigit a info@tassa.es.

També us informem del vostre dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considereu que en el tractament de les vostres dades no s’estan respectant els vostres drets.

Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest web i accepta el seu tractament, declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i l’ús del portal als menors de 14 anys d’edat.

TASSA recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà responsabilitat exclusivament seva si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun producte.

També us informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig de determinats continguts.

Xarxes socials

En fer-vos amics de la nostra xarxa social a Facebook, LinkedIn o Twitter, consentiu expressament al tractament de les vostres dades personals en l’entorn d’aquestes xarxes socials de conformitat amb la seva política de privacitat. També consentiu expressament a l’accés de TASSA al tractament de les vostres dades contingudes a la llista d’amics i a que les notícies publicades sobre qualsevol producte o servei de TASSA apareguin al vostre mur.

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU, us informem que les dades personals dels amics, fans o membres del grup TASSA a les xarxes socials esmentades anteriorment, s’incorporaran a un fitxer el titular del qual és TASSA amb la finalitat de fer-vos arribar informació sobre els nostres productes i serveis o enviar-vos comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, així com per mantenir-vos informats a través de les xarxes socials sobre notícies relatives a les activitats de TASSA.

La vostra petició d’amistat o integració com a fan o membre del grup, implica necessàriament el vostre consentiment per als tractaments assenyalats.

La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertirà en informació pública, de manera que els usuaris hauran de tenir una cautela especial quan decideixin compartir la seva informació personal. TASSA no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals de les quals es trobin publicades o estiguin incloses als comentaris, en podran sol·licitar a TASSA la cancel·lació.

En qualsevol moment, podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les vostres dades, o directament oposar-vos al tractament, o exercir el dret a la seva portabilitat, a través dels mitjans descrits anteriorment.

En cas de disconformitat amb el tractament, també teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

Aquest Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que es poguessin derivar com a conseqüència de l’establert en aquestes disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís Legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Lleida.